1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)

Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Székhely

1054 Budapest, Hold utca 1.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

1241 Budapest, Pf. 250

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36-1-896-7766

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 

6. Központi elektronikus levélcím

kpihumanfejlesztes@emmi.gov.hu

7. A honlap URL-je

http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Ügyfélszolgálattal a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem rendelkezik.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Ügyfélkapcsolati vezetővel a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem rendelkezik.

10. Az ügyfélfogadás rendje

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

feltöltés alatt

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Dr. Pozsonyi Károly 
ügyvezető 
Elektronikus levélcím: 
kpihumanfejlesztes@emmi.gov.hu

 

dr. Gazsó Balázs László
felügyelőbizottsági elnök
Telefon: +36-1-795-1200
Elektronikus levélcím:
 kpihumanfejlesztes@emmi.gov.hu

 

Horváth Viktor
felügyelőbizottsági tag
Telefon: +36-1-795-1200
Elektronikus levélcím:
 kpihumanfejlesztes@emmi.gov.hu

 

Nagy Zoltán
felügyelőbizottsági tag
Telefon: +36-1-795-1200
Elektronikus levélcím: 
kpihumanfejlesztes@emmi.gov.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nincs a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Nincs a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában vagy irányítása alatt gazdálkodó szervezet.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nincs a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által alapított közalapítvány.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nincs a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által alapított lap.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Telefon: +36-1-354-4800
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 17
Honlapjának címe:
http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/
fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nincs a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által alapított költségvetési szerv.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről szóló 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

 

feltöltés alatt

 

2/2018. Igazgatói Utasítás a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében nem értelmezhető.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  – a feladatai ellátásán túl – nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nincs ilyen adatbázisa, illetve nyilvántartása.

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nincs nyilvános kiadványa.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem testületi formában működik, nincsenek testületi ülései, döntései.

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem testületi formában működik, nincsenek testületi ülései, döntései.

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében nem értelmezhető.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem írt ki pályázatot.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hirdetményei, közleményei elérhetőek a http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/hirek oldalon

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.
Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézéséről

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1241 Budapest, Pf. 250.
1054 Budapest, Hold utca 1.
Telefon: +36 1 896 7766

Elektronikus levélcím: kpihumanfejlesztes@emmi.gov.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Szász Péter

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nem állnak rendelkezésére ilyen adatok.

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében nem értelmezhető.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzéteendő adatok.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott alaptevékenységgel kapcsolatosan nem történtek vizsgálatok, ellenőrzések.

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál nem történt ilyen ellenőrzés.

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem voltak ilyenek.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában nincsenek ilyen mutatók és értékek.

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nem állnak rendelkezésére ilyen adatok.

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Végelszámolást lezáró beszámoló – 2017.07.12.

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2018. I. negyedév

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál foglalkoztatottak létszáma 9 fő. Személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok: 10.417.529,- Ft.

 

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2018. I. negyedév

A Központi Humánfejlesztési NonpA Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetőinek személyi juttatásaira vonatkozó összesített összege 2.850.000,- Ft.

 

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2018. I. negyedév

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyéb alkalmazottainak nyújtott juttatások összesített összege 0,- Ft.

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem nyújt támogatásokat.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések.

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem rendelkezik ilyen adatokkal.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nincsenek ilyen kifizetései.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem rendelkezik ilyen dokumentumokkal, a szerződésekkel.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv

http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/content-180426/kozbesz.html